Kahta ilçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde ek ders ücreti karşılığı /ücretli usta öğretici talepleri alınacaktır.
Usta Öğretici Başvuruları

Kahta ilçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde 2018/2019 Eğitim Öğretim Yılında açılacak kurs programlarında görevlendirilmek üzere ek ders ücreti karşılığı /ücretli usta öğretici talepleri alınacaktır. Başvurular aşağıdaki takvim doğrultusunda Kahta Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne EK-2 Başvuru Formu ve istenen belgelerle birlikte yapılacaktır.

 

Duyurunun internet sitesi ve panodan ilanı

 

27 Ağustos 2018

 

Başvuruların Alınması

 

3 Eylül-21 Eylül 2018

 

Başvuruların komisyon tarafından değerlendirilmesi

 

24 Eylül-01 Ekim 2018

 

Başvuru Sonuçlarının ilanı

 

02 Ekim 2018

 

Görevlendirilmenin yapılması

09 Ekim 2018 Tarihinden itibaren

 

 

ÜCRETLİ USTA ÖĞRETİCİ GÖREVLENDİRMESİNDE ARANACAK ŞARTLAR ŞUNLARDIR

 

Görev alacağı kursun öğretim programında belirtilen eğitici şartlarını taşımak.Türk  vatandaşı olmak.18 yaşını doldurmuş olmak.Kamu haklarından mahrum bulunmamak.26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.Askerlik ile ilişiği bulunmamak.Sağlık durumu yönünden görevini yapmasına engel bir durumu olmamak.İlan yoluyla ücretli usta öğretici görevlendirmelerinde yapılacak değerlendirmeler, millî eğitim müdürlüklerinde hayat boyu öğrenmeden sorumlu müdür yardımcısı veya şube müdürünün başkanlığında, bir hayat boyu öğrenme kurum müdürü ile bir örgün eğitim kurum müdüründen oluşan komisyon tarafından yapılır ve mülki idare amirinin onayına sunulur.Ücretli usta öğretici başvuruları her yıl eylül ayı içerisinde millî eğitim müdürlükleri ve kurum müdürlüklerinin internet sitesi ve ilan panolarında Ek-1’deki ilan örneği ile duyuru yapılarak başvuru takvimine göre alınır. Başvurular, kurum müdürlüklerine yapılır.

Başvuruda bulunacaklardan;

Hangi kurs/kurslarda görev almak istediğini belirten Başvuru dilekçesi,Ek-2’deki Ücretli Usta Öğretici Başvuru Değerlendirme Formundaki puana esas olan belgelerin aslı ve fotokopileri, istenir.

Başvuruların değerlendirilmesine ilişkin hususlar şunlardır:

Görev verilecek ücretli usta öğreticiler, Ek-2’deki Ücretli Usta Öğretici Başvuru Değerlendirme Formuna göre belirlenir. Başvuru sonuçları ekim ayının ilk haftasında tamamlanarak ilan edilir. Bu sıralama bir yıl süreyle geçerlidir.Görevlendirmeler yüksek puan alandan başlamak üzere tercih sırasına göre yapılır.Yeni kurs talebi olması hâlinde, sıralamada bulunan ücretli usta öğreticilerden görevlendirme yapılır. Sıralamada yeterli ücretli usta öğretici bulunmaması durumunda, kursun açılmasından 15 gün önce duyuru yapılması şartıyla komisyonca gerekli iş ve işlemler tekrarlanarak sıralama yapılır. Mücbir sebepler haricinde göreve başlamayanlar ile verilen görevi bırakanlar için bir yıl süreyle görevlendirme yapılmaz.

Editör: İsmail KAYA

Bu Habere Tepkiniz Nedir? Bu haber 2018-08-27 13:56 tarihinde yayınlandı. 2573 Defa okundu.