Kahta ilçesinde çeşitli sebeplerle azalan Güvenlik Korucusu (GK) sayılarının takviye edilmesi maksadıyla 19 korucu alımı yapılacak.
Kahta'da Korucu  Alımı

A.     YASAL DAYANAKLAR
 
         1.   442 sayılı Köy Kanunu,
         2.   09 Ocak 2008 tarihli ve 13105 sayılı Geçici Köy Korucuları Yönetmeliği.
         3.   JGY 202-24 Geçici Köy Korucuları Yönergesi
         4.   İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 10 Mayıs 2018 tarihli,           
             12229819-165.04.E.3338 sayılı ve “Güvenlik Korucusu Görevlendirilmesi“ konulu
              Yazısı.
 
B.     GÖREVLENDİRME YERİ VE TANIMI:
 
         Çeşitli sebeplerle azalan Güvenlik Korucusu (GK) sayılarının takviye edilmesi maksadıyla; Kahta İlçesine bağlı Sırakaya Köyüne 4 (Dört) GK, Kayadibi Köyüne 2 (İki) GK, EskiKahta (Kocahisar) Köyüne 2 (İki) GK, Bağözü Köyüne 1 (Bir) GK, Alidam Köyüne 2 (İki) GK, Koçtepe Köyüne 2 (İki) GK, Narince Köyüne 2 (İki) GK, Tütenocak Köyüne 2 (İki) GK ve İkizce Köyüne 2 (İki) GK, olmak üzere toplamda 19 (Ondokuz) Güvenlik Korucusu alımı yapılacaktır. GK’lar ilgili mevzuatla kendilerine verilen görevleri icra edecekler ve özlük işlemleri mülki idare amiri adına İlçe Jandarma Komutanlığınca yürütülecektir.
 
C.     MÜRACAAT ŞEKLİ VE YERİ:
 
            Müracaatlar; duyurunun yapıldığı 28.08.2018 tarihinden,  06.09.2018 günü 17.00’a kadar yazılı dilekçe ile şahsen KAHTA İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞINA yapılacaktır. Dilekçe ekine istenen belgeler konacaktır. Posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. (Kaymakamlık Makamına yazılmış Güvenlik Korucusu olmak istediğine dair dilekçe Kaymakamlık Makamından havale ettirilerek İlçe Jandarma Komutanlığına hazırlanan dosya ile birlikte teslim edilecektir)
 
 
Ç.     SINAV TARİHLERİ:
 
         GK adayları, KAHTA Kaymakamlığınca oluşturulacak Heyet tarafından 11 Eylül 2018 günü saat: 09.00’da Kahta Şehir Stadında (Kahta Atatürk Stadı) Fiziki Yeterlilik Değerlendirme Testine (Şınav ve Mekik Testine) tabi tutulacaktır. Şınav ve mekik testinin bitimine müteakip Çataltepe köyü yolundan Kahta istikametine doğru koşu testine tabi tutulacaktır. Fiziki Yeterlilik Testinde başarılı olan adaylar 13 Eylül 2018 saat: 08.30‘ da Kahta Gençlik Merkezi Salonunda mülakat sınavına alınacaktır. Fiziki Yeterlilik Değerlendirme Testi (Spor Testi) ve mülakata katılacak adaylar yanlarında nüfus cüzdanlarını getireceklerdir.
 
D.     GÖREVE ALINMADA ARANACAK ŞARTLAR:
 
1- T.C. vatandaşı olmak,
2- Erkek Adaylar İçin Askerlik hizmetini yapmış olmak,
3- 40 Yaşından büyük olmamak
4- Okuryazar olmak,
5- Kamu haklarından mahkûm bulunmamak,
6. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 216’ncı maddesinin 1’inci fıkrasında yazılı; halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme suçlarından mahkûm olmamak,
7. Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsa bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, uyuşturucu almak ve satmak, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamak, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,
8- 3713 sayılı terörle mücadele kanununda sayılan terör suçlarına katılmamış ve bu konuda hüküm giymemiş olmak,
9-  Kan davasına karışmamış ve bu konuda hüküm giymemiş olmak,
10-Hali hazırda görevlendirileceği köyde ikamet etmek.
11-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek seviyede hastalığı, sakatlığı veya akıl hastalığı bulunmamak,
12-Siyasi parti üyesi olmamak,
13-Köy muhtarlığı ve ihtiyar heyeti üyeliği hariç mahalli idarelerin seçimle göreve gelen  organlarında görevli olmamak,
 
E.     İSTENEN BELGELER:
 
1.  Nüfus hüviyet cüzdanının tasdikli bir örneği, vukuatlı nüfus kayıt örneği(Nüfus Müdürlüklerinden alınacaktır) ve kimlik kartı fotokopisi
2.  Diploma veya okur-yazar olduğuna dair il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerinden alınmış belge,(Belgenin aslı ibraz edildikten sonra fotokopisi hazırlanan dosyaya konulacaktır)
3.   Askerlik görevini yapmış olduğuna dair belge(Askerlik şubesinden alınacaktır)
4.  Resmi kuruluşlardan alınmış, güvenlik koruculuğu yapmasına ve silah kullanmasına mani bir sağlık sorunu olmadığını  gösterir sağlık kurulu raporu,
5.  6 adet vesikalık fotoğraf,(Fotoğraf 4,5*6, gri veya beyaz fonda olacaktır)
6.  Sabıka kaydı,(Cumhuriyet Başsavcılığından Alınacak Arşiv Kayıtlı Olacak)
7.  İl/ilçe nüfus müdürlüklerinden alınmış ikametgâh belgesi.
8.  Kaymakamlık Makamına yazılmış Güvenlik Korucusu olmak istediğine dair dilekçe (Kaymakamlık Makamından havale ettirilerek İlçe Jandarma Komutanlığına hazırlanan dosya ile birlikte teslim edilecektir)
 
 
G.     MÜLAKAT SINAVI:
 
        Mülakat 13 Eylül 2018 saat: 08.30‘ da Kahta Gençlik Merkezi Salonunda yapılacaktır. Mülakatta adaylar komisyon tarafından 100 puan üzerinden değerlendirilecektir.
 
 

Editör: İsmail KAYA

Bu Habere Tepkiniz Nedir? Bu haber 2018-08-28 09:24 tarihinde yayınlandı. 6283 Defa okundu.