Her türlü İHA (Drone) alan, temin eden, kullanan gerçek ve tüzel kişilerin, başka bir ilde kayıt ettirmiş olsalar dahi, Adıyaman ili sınırları içerisinde en yakın Kolluk birimlerine aynı gün içinde kayıt ettirmelerinin zorunlu olduğu belirtilen açıklamad
Adıyaman Valiliğinden Drone Açıklaması

 dıyaman sınırları içerisinde, Kamu düzeni ve Güvenliğini sağlamak maksadıyla, İHA’ların (DRONE) temini, satışı, kayıt altına alınması, kullanılmasının yer, zaman ve kişiler açısından sınırlandırılması, yasaklanması ve kontrol altına alınması amaçlandığının belirtildiği açıklamada, şu bilgilere yer verildi: "Adıyaman ili hava sahası içerisinde uçurulacak İHA’ları; ithal edecek, satışını yapacak, işletecek ya da kullanacak gerçek ve tüzel kişileri kapsar.  Aşağıdaki İHA ve sistemleri bu Talimatın kapsamı dışındadır. Devlet insansız hava araçları, yalnızca kapalı alanlarda kullanılan İHA ve sistemleri, yere veya herhangi bir platforma bağlı olan insansız balon ve benzeri sistemler, azami kalkış ağırlığı 500 gr’dan daha az olan İHA’lar. 5431 Sayılı SHGM Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun ve 2920 Sayılı TSHK’ya dayanılarak çıkarılan, 22.02.2016 tarihli İHA Sistemi Talimatının 17’nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. İnsansız Hava Aracı (İHA): genel olarak bilinen adıyla DRONE (yerden kumandalı hava aracı) uzaktan kumanda edilen bir tür uçak olup “uzaktan kumanda edilerek uçan” ve “kendiliğinden belli bir uçuş planı üzerinden otomatik olarak hareket edebilen uçaklar” olarak iki sınıfa ayrılmaktadır. Ayrılmış hava sahası: İHA operasyonu için NATOM ile yayımlanan sahayı, çok kalabalık bölge: Meskûn mahaller veya şehir, kasaba ve banliyö gibi yerleşim sahaları, sanayi bölgesi, ticaret alanı, gümrük kapıları ve sahaları gibi içerisinde yüksek yoğunlukta insan bulunan bölgelerini, Kalabalık bölge:  Yayla benzeri geçici yerleşim yerleri ile köy ve mezralar, yoğun olmayan insan varlığı bulunan turistik ve tarihi tesisler/alanlar, piknik, miting, konser, spor faaliyetleri gibi maksatlarla kullanılan bölgeler, yüzme, deniz sporları gibi amaçlarla kullanılan kıyı şeritleri ile iç sular, otoyollar ve demiryolları gibi içerisinde yoğun olmayan kalıcı veya geçici yoğunlukta insan ve taşıt bulunan bölgeleri. Kalabalık olmayan bölge: Boş araziler, tarım alanları, ormanlar, denizler ve iç sular gibi içerisinde kalıcı insan yerleşimi bulunmayan bölgeleri. Devlet insansız hava aracı: Devletin askerlik, güvenlik, istihbarat, gümrük ve orman yangınları ile mücadele hizmetlerinde kullandığı hava araçlarını. Uçuş hareketi ile ilgili görevlileri, herhangi bir havacılık hizmetine, kolaylığına, yönetimine veya tehlikesinin varlığına, koşullarına ya da bunlardaki herhangi bir değişikliğe ilişkin bilgilerden zamanında haberdar etmek amacıyla özel bir formatta hazırlanmış havacılara uyarı yayınını ifade eder" Her türlü İHA (Drone) alan, temin eden, kullanan gerçek ve tüzel kişilerin, başka bir ilde kayıt ettirmiş olsalar dahi, Adıyaman ili sınırları içerisinde en yakın Kolluk birimlerine aynı gün içinde kayıt ettirmelerinin zorunlu olduğu belirtilen açıklamada, "AR-GE çalışmaları kapsamında yapılacak test uçuşlarında, başvuru sahibi, test uçuşlarının kapsamını, uçulacak bölgenin koordinatlarını, irtifasını, üçüncü şahıs mali mesuliyet sigortasını ve ilgili kategoriye uygun pilot bilgilerini Genel Müdürlüğe bildirir, doğruluğunu taahhüt eder ve uçulacak bölge için izin alır. AR-GE çalışmaları için üretilen İHA0 VE İHA1 kategori hava araçları Genel Müdürlük tarafından oluşturulan internet tabanlı “Kayıt Sistemi”ne kayıt edilir. Her ne kadar Devlet İnsansız Hava Araçları, İHA Sistemleri Talimatının kapsamı dışında olsa da, Adıyaman ilindeki tüm kurumlar mevcut İnsansız Hava Araçlarını kullanacakları veya kurumun çalışmaları dahilinde İnsansız Hava Aracı kullanmaları halinde Adıyaman Valiliği ve İlçe Kaymakamlıklarına kurum idarecileri tarafından bildirimde bulunması zorunludur. Uçuş izni alımı konusunda, İnsansız Hava Araçları Talimatnamesinin 17. Maddesinde yer alan hususlara göre ilgili makamlardan izin alınacaktır. Uçuş izni verilmesi durumunda, İHA Sistemleri Talimatının 19 uncu maddesindeki uçuş şartları ve alan gerekliliklerine uyulur. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün 22.02.2016 tarihli İHA sistemleri Talimatının 18 inci maddesinde yasaklanan yerlere ek olarak, Mülki İdare Amirliğince de bu emir ile yasaklanan bölgeler dışında kalan bölgelerde, Kolluk birimlerine bilgi verilerek ve izin alındıktan sonra sınırlı yer ve zaman diliminde kullanılmasına müsaade edilir.  Valilik / Kaymakamlık, Askeri Bölgeler,  Adliye, Emniyet Müdürlüğü, MİT, Cezaevleri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına ait binalar, tesisler ile mülki, adli, askeri kurumlara ait lojmanların üzerinde ve yakın çevresinde,  İlimiz sınırları içerisinde bulunan TPAO petrol sahaları ve BOTAŞ doğal gaz boru hattı çevrelerinde, Stadyum, miting ve toplantı alanlarında (miting ya da toplantının (5) saat öncesi ve (2) saat sonrasına kadar), devlet büyüklerinin ilimizde kullandıkları geçiş güzergahı, konaklama alanı, çevresi ve üzerinde... Talimatnameye göre; İrtifadan bağımsız olarak havalimanlarının meydan ve referans noktası merkez alınarak 15 km. yarıçapındaki alanda ve her iki yönde uzunlamasına 22 km. alandaki uçuşların yasak olması sebebiyle, Adıyaman Havalimanı çevresinde belirtilen kilometrelerdeki bölgelerde insansız hava aracı (drone) kullanımı ve uçurulması yasaktır" denildi. Cezai Müeyyidelere de ilişkin verilen bilgide, şunlar aktarıldı: "Madde-9 22.02.2016 tarihli İHA sistemleri Talimatında, öngörülen cezai müeyyideler saklı kalmak kaydıyla, yukarıdaki talimatlara aykırı olarak İnsansız Hava Araçlarının uçuşa yasak bölgelerde kullanıldığı tespit edilmesi halinde kullanıcının tespiti halinde faaliyet derhal sonlandırılarak; ilgili şahsa 5442 sayılı İl idaresi Kanununun 66’ıncı Maddesi (Değişik:23/1/2008-5728/125 md.) İl genel kurulu veya idare kurulları yahut en büyük mülkiye amirleri tarafından kanunların verdiği yetkiye istinaden ittihaz ve usulen tebliğ veya ilan olunan karar ve tedbirlerin tatbik ve icrasına muhalefet eden veya müşkülat gösterenler veya riayet etmeyenler, mahalli mülki amir tarafından Kabahatler Kanununun 32. Maddesi hükmü uyarınca cezalandırılır. (Ek cümle:27/03/2015-6638/16 md.) Ancak, kamu düzenini ve güvenliğini veya kişilerin can ve mal emniyetini tehlikeye düşürecek toplumsal olayların baş göstermesi halinde Vali tarafından kamu düzenini sağlamak amacıyla alınan ve usulüne göre ilan olunan karar ve tedbirlere aykırı davrananlar, üç aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. Yasak bölgelerde uçuş yapan İHA’nın, kullanıcısının tespitinin yapılamadığı hallerde, kolluk görevlileri tarafından İnsansız Hava Aracının derhal uçuşu sonlandırılır, uçuşun sonlandırılması esnasında İnsansız Hava Aracında meydana gelebilecek maddi zararlardan işlemi gerçekleştiren görevli sorumlu olmayacaktır" Kaynak : PHA

Editör: İsmail KAYA

Bu Habere Tepkiniz Nedir? Bu haber 2017-06-17 01:29 tarihinde yayınlandı. 3978 Defa okundu.