Allah, doğru yola gidenlerin hidayetini artırır. Sürekli kalan iyi işler, Rabbinin nezdinde hem mükâfat bakımından daha hayırlı, hem de âkıbetçe daha iyidir.
Ali Bozkurt

Ali Bozkurt

ali.bozkurt@kahtahaber.comA-Allah
Kimleri Doğru Yola İletmez?

Allah’ın kimleri hidayete erdirmediğini dört
başlık altında inceleyelim:

a)Allah,
İnkarcıları Doğru Yola İletmez:

Bu husus ile ilgili üç ayet ve kısa
açıklamaları şöyledir:

1-“…Allah, inkârcı toplumu doğru yola
iletmez.”[1]

İknacı olmak,
Allah tarafından hidayete erdirilmeye manidir. Allah’ın ahkamını inkar ile
hidayet bir arada bulunmaz.

2-“Allah’ın âyetlerine inanmayanları,
Allah elbette doğru yola iletmez. Onlar için elem dolu bir azap vardır.”[2]

Kur’an, insanlar
için hidayet rehberidir. Kur’an’a inanmadan hidayet üzere olmak, mümkün
değildir. Bu sebeple Allah, ayetlerine inanmayanları, doğru yola iletmez.

3-“… Allah’a kavuşmayı yalan sayanlar,
ziyana uğramış ve doğru yolu bulamamışlardır.” (10/Yunus-45)

Allah’a kavuşmayı,
yani ahiret hayatını yalan sayanlar, bu inkarları nedeniyle doğru yolu
bulamayarak, cehennem azabına müstahak olurlar.

b)Allah,
zalim kimseleri hidayete erdirmez:

Bu konu ile ilgili bir ayet ve açıklaması
şöyledir:

“Allah kendisine
mülk (hükümdarlık ve zenginlik) verdiği için şımararak Rabbi hakkında İbrahim
ile tartışmaya gireni (Nemrut'u) görmedin mi! İşte o zaman İbrahim: Rabbim
hayat veren ve öldürendir, demişti. O da: Hayat veren ve öldüren benim,
demişti. İbrahim: Allah güneşi doğudan getirmektedir; haydi sen de onu batıdan
getir, dedi. Bunun üzerine kâfir apışıp kaldı. Allah zalim kimseleri hidayete
erdirmez.”[3]

Hz. İbrahim ile
tartışan Nemrut, inkarcı ve zalim bir kraldır. Hz. İbrahim’in peygamberliğini kabul
etmediği gibi, ilahlık iddiasında bulunmuş; ancak Hz. İbrahim’in, “Allah güneşi
doğudan getirmektedir; haydi sen de onu batıdan getir” demesi üzerine apışıp
kalmıştır. Nemrut, Hz. İbrahim’in bu sözü karşısında acizliğini anlayıp imana
gelmeli değil miydi, diye akla gelebilir. Şu var ki Allah, zalimleri hidayete
erdirmediğini bildirmektedir.

Şu üç ayette de,
Allah’ın zalimleri hidayete erdirmeyeceği haber verilmektedir:

“… Elbette Allah
zalim kavmi doğru yola iletmez.”[4]

“…Allah, zalim
toplumu doğru yola iletmez.”[5]

“… Allah zalimler
topluluğunu hidayete erdirmez.”[6]

c)Allah,
Fasıkları Doğru Yola İletmez:

Bu konu ile ilgili iki ayet ve kısa
açıklamaları şöyledir:

1-“De ki: “Eğer babalarınız,
oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, aşiretiniz, kazandığınız mallar, kesada
uğramasından korktuğunuz bir ticaret ve beğendiğiniz meskenler size Allah’tan,
peygamberinden ve O’nun yolunda cihattan daha sevgili ise, artık Allah’ın emri
gelinceye kadar bekleyin! Allah, fasık topluluğu doğru yola erdirmez.””[7] 

Bu ayette,
Allah’ın, doğru yola iletmeyeceği fasıkların kimler olduğu açıklanmaktadır.
Buna göre; bir takım dünyevi menfaatlerini, Allah’a, Resulüme ve Allah yolunda
cihada tercih edenler, kendilerine hidayet nasip olmayacak fasıklardır.

2-“Onlara bağışlama dilesen de,
dilemesen de onlar için birdir. Allah, onları asla bağışlamayacaktır. Çünkü
Allah, fasıklar topluluğunu doğru yola iletmez.”[8]

Bu ayette söz
konusu olan fasık kimseler, günahlarında ısrar eden ve kendileri için af
dilenmesini bile istemeyen münafıklardır.

d)Allah,
Yalancı ve Nankör Olanları Hidayete Erdirmez:

Yüce Allah, bu hususu şöyle haber
vermektedir:

“…Şüphesiz Allah,
yalancı ve nankör olanları doğru yola iletmez.”[9]

Müfessir Sabuni,
bu ayeti şu şekilde açıklar:

'Şüphesiz, Allah, Rabbine karşı yalancı olana, küfürde
devam edene hak dini göster­mez, ona hidayet nasip etmez.'[10]

B-Allah,
Kimleri Doğru Yola İletir?

Allah’ın kimleri doğru yola ilettiğini iki
başlık altında inceleyelim:

a)Allah
İnananları Doğru Yola İletir:

Bu hususu anlatan iki ayet ve kısa
açıklamaları şöyledir:

1-"Şüphesiz sen ölülere duyuramazsın. Arkalarına
dönüp kaçarlarken sağırlara da çağrıyı duyuramazsın. K
örleri
sapıklıklarından vazgeçirip doğru yola getiremezsin. Ancak âyetlerimize inanıp
da Müslüman olmuş olanlara duyurabilirsin.”[11]

*Bilinçli olarak
inanmayanlar, yapılan tebliğ açısından ölüler gibidirler; yapılan tebliğden
yararlanmazlar.

*Yapılan tebliği
dinlememek için arkalarını dönüp kaçanlar, hakikate karşı sağır gibidirler.

*Sapıtmakta
ısrarcı olanlar, gerçeği görme konusunda körlere benzerler.

*Doğru olanı,
ancak inanıp İslamiyet’i kabul edenler, kabul ederler.

2-“Allah’ın izni olmaksızın hiçbir musibet
başa gelmez. Kim Allah’a inanırsa, Allah onun kalbini doğruya iletir. Allah,
her şeyi hakkıyla bilendir.”[12]

*Allah tek
yaratıcıdır. Hayrı da şerri de yaratan Allah’tır; ancak hayra rızası olduğu
halde şerre rızası yoktur.

*Allah’ın haberi
ve yaratması olmadan kimsenin başına bir şey gelmez.

*İnsana isabet
eden musibetler ya yaptığı yanlışların karşılığıdır veya ahirette karşılığı
mükafat olarak verilecek şeylerdir.

*İnsan, bu
çerçevede sağlam bir iman üzere bulunursa, Allah onun kalbini doğruya iletir.

Konuyu daha iyi
anlamak için şu hadisi okumak da faydalı olacaktır:

“Müminin durumu ilginçtir: Allah’ın her hükmü onun
iyiliğinedir; çünkü başına bir sıkıntı gelip sabretse bu onun hayrınadır,
sevindirici bir şey meydana gelip şükretse bu da onun hayrınadır. Bu, yalnız
mümine has bir özelliktir”[13]

b)Allah inananların hidayetini arttırır:

 “Allah, doğru yola gidenlerin hidayetini
artırır. Sürekli kalan iyi işler, Rabbinin nezdinde hem mükâfat bakımından daha
hayırlı, hem de âkıbetçe daha iyidir.”[14]

Bir insan doğru
yola girince, Allah onun o yoldaki liyakatini arttırır. O kişi, salih amel
sahibi olarak, ahiret hayatına daha çok hazırlanır.

 [1]
9/Tövbe-37[2]
16/Nahl-104[3]
2/Bakara-258[4]
28/Kasas-50[5]
3/Al-i İmran-86[6]
9/Tövbe-19[7]
9/Tövbe-24[8]
63/Münafikun-6[9]
39/Zümer-3[10]
Sabuni, Safvetü't-Tefasir, C:5, S: 320[11]
27/Neml-80.81.[12]
64/Teğabun-11[13]
Müslim, Zühd-64; Dârimî, Rikåk-61[14]
19/Meryem-76

Bu Yazıya Tepkiniz Nedir? Bu yazı 3 ay önce yayınlandı. 463 Defa okundu.