Allah, insanları tek nefisten halk ettiği gibi, ilk insanın eşini de o tek nefisten yaratmıştır
Ali Bozkurt

Ali Bozkurt

ali.bozkurt@kahtahaber.com


İnsan Tek Nefisten Yaratılmıştır

Ali BOZKURT

"Ey insanlar! Sizi bir tek
nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan; ikisinden birçok erkek ve kadın
(meydana getirip) yayan Rabbinize karşı gelmekten sakının...."[1]

Allah, insanları tek nefisten halk
ettiği gibi, ilk insanın eşini de o tek nefisten yaratmıştır. Hz Havva’nın Hz.
Adem’den nasıl halk edildiği ayrıntılı bir biçimde anlatılmamaktadır.

Ömer Nasuhi Bilmen Bu ayetin tek
nefisten yaratılma kısmını şöyle izah etmektedir:

 '(Ey
insanlar!) Ey Son peygamberin gönderildiği zaman mevcut olan ve ondan sonra
hayat sahnesine getirilen akıl sahibi ve mükellef Ademoğulları!. (O Rabbinizden
korkunuz) onun azabından sakınarak O Yüce Allah'a itaat ediniz (ki, sizi bir
nefsten yaratmıştır.) İlk atanız olan Hz. Adem'in türemelerinden olarak bu
hayat âlemine peyderpey getirmiştir, (ve ondan) Hz. Adem'in sol eğe kemiğinden
alarak (da eşini) Hz. Havva annenizi (yaratmıştır.) bu iki yaratılış harikasını
böylece vücude getirmiştir, (ve bu ikisinden de) Hz. Adem ile Havva'dan da
(birçok erkekler ve kadınlar türetmiştir) yaratmış yeryüzüne yaymıştır. Artık
bu kadar muazzam mahlükatı böyle olağanüstü bir şekilde meydana getirmiş olan
Yüce Yaratıcıdan korkmak, onun mukaddes hükümlerine uymak lâzım gelmez mi?.
Elbette lâzım gelir.'[2]

Aynı müfessir şu açıklamayı da yapmıştır:

Cenab'ı Hak, Adem
Aleyhisselâm'ı müstakil olarak bir insan olmak üzere topraktan yaratmış, ona
ruh üflemiş, onu bağımsız, hayat sahibi bir nice üstün vasıflarla vasıflanmış
olarak varlık sahnesine getirmiştir. Sonra da Hz Adem uyku halinde iken onun
sol eğe kemiğinden alarak onun bir eşi, bir hayat arkadaşı olmak üzere Hz.
Havva'yı yaratmıştır. Bu hadise, bazı zevata göre Hz. Adem'in cennete
girmesinden evvel ve bazı zatlara, göre de sonra vuku bulmuştur. Adem
Aleyhisselâm uykudan uyanınca yanında Hz. Havva'yı görmüş, kendisiyle hayat
arkadaşlığına başlamış, bu iki kudret hârikasından da insanlık nesli meydana
gelmiştir.'[3]

İbn Kesi, bu ayeti öyle açıklıyor:
‘Allah Teala halkına kendinden korkmalarnı (takvayı) emrediyor, o da ortağı
olmayan bir tek Allah’a ibadet etmektir. Kendilerini bir tek nefisten yaratma
gücünü gözler önüne seriyor.  O da Adem
aleisselamdır. “Eşini ondan yarattı” o da havadır. Allah’ın selamı onun üzerine
olsun. Onu Adem’in uyurken sol arka eğesiden yarattı. Uyandı, onu gördü, ondan
hoşlandı, ona ısındı, O da ona ısındı.’[4]

Elmalılı Hamdi Yazır şu açıklamada bulunmaktadır: 'Bu
bir kişiden maksat, Hz. Âdem, eşinden maksat da Hz. Havva olduğunda fikir ve
görüş birliği vardır. Hz. Âdem "Şüphesiz Allah Âdem'i seçerek üstün
kıldı" (Âli İmran, 3/33). Ve "Allah Âdemi topraktan yarattı. Sonra
ona 'ol' dedi ve o da oluverdi" (Âli imran, 3/59) ayetlerinden anlaşıldığı
üzere, topraktan seçilerek yaratılmıştır. Hz. Havva da, Âdem'in kendisinden
ayrılarak yaratılmıştır. Bu mânâ hadislerde "Havva, Âdem'in bir kaburga
kemiğinden yaratıldı". (İbn Mace, Taharet-77) diye nakledilmiştir ki, bir
yarılma mânâsına gelir. Ve bu mânâ eşlik ilişkisinin temeli demektir. Bir sahih
hadiste, "Kadın bir kaburga kemiği gibidir. Kadın bir kaburga kemiğinden,
bir eğri kaburga kemiğinden yaratıldı, onu doğrultmaya kalkarsan kırarsın,
kırılması da boşanmasıdır." (Buhari, Nikah-79) buyurulmuştur.'
[5]

Bu husustaki bir ayet şöyledir:

"Sizi bir tek candan (Âdem'den)
yaratan, ondan da yanında huzur bulsun diye eşini (Havva'yı) yaratan O'dur. Eşi
ile (birleşince) eşi hafif bir yük yüklendi (hamile kaldı). Onu bir müddet
taşıdı. Hamileliği ağırlaşınca, Rableri Allah'a: Andolsun bize kusursuz bir
çocuk verirsen muhakkak şükredenlerden olacağız, diye dua ettiler."[6]

Bu ayetten şunlar anlaşılmaktadır:

Allah, önce Hz. Adem’i, sonra Hz.
Adem’den Hz. Havva’yı ve ardından da, o ikisinden insan neslini yaratmıştır.

Bu konuda bir başka ayet meali şöyledir:

"O, sizi bir tek nefisten
(Âdem'den) yaratandır. (Sizin için) bir kalma yeri, bir de emanet olarak
konulacağınız yer vardır. Anlayan bir toplum için âyetleri ayrıntılı bir
şekilde açıkladık."[7] 

Diyanet Tefsiri, şu açıklamada
bulunmaktadır: ‘Tefsirlerde genellikle âyet-i kerîmedeki nefs kelimesinden Hz.
Âdem’in kastedildiği belirtilmiş; müstakar kelimesine “yeryüzü veya ana rahmi”,
müstevda‘ kelimesine de “kabir veya babanın sulbü” gibi mânalar verilmiştir.’[8]

Aynı konuda diğer bir ayet de şöyle bilgi vermektedir:

"O, sizi bir tek nefisten
yarattı. Sonra ondan eşini var etti….”[9]

Allah, insanları tek bir nefisten
yani Hz. Adem’den yaratmış; Hz. Ademden de eşini  halk etmiştir.

Ve aynı konuda bir başka ayet:

" Ey insanlar! Şüphe yok ki, biz
sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık. ..."[10]

İnsanlar, Hz. Adem ile Hz. Havva’dan
gelmektedir. Bu açıdan aralarında bir nesep farkı yoktur.

İnsanların Hz. Adem ile Hz. Havva’dan geldiğini anlatırken şu ayeti de
incelemeliyiz:

"(Ey Muhammed!) Onlara, Âdem’in
iki oğlunun haberini gerçek olarak oku. Hani ikisi de birer kurban sunmuşlardı
da, birinden kabul edilmiş, ötekinden kabul edilmemişti. Kurbanı kabul
edilmeyen, “Andolsun seni mutlaka öldüreceğim” demişti. Öteki, “Allah, ancak
kendisine karşı gelmekten sakınanlardan kabul eder” demişti."[11]

Müfessir Sabuni, bu ayet hakkında şu
bilgileri aktarmaktadır:

Müfessirler
der ki: Bu iki kardeşin kurban takdim etmelerinin se­bebi şu idi: Havva, her
batında bir erkek ve bir kız doğuruyordu. Bir batında doğan erkek, diğer
batında doğan kızla evleniyordu. Âdem (a.s) Kabil'i Hâbil'in kız kardeşi ile,
Hâbil'i de Kabil'in kız kardeşi ile evlendirmek iste­yince Hâbil buna razı
olmuş, Kabil ise razı olmamıştı. Çünkü onun ikiz kardeşi daha güzeldi’[12]

Bu açıklamadan şunu anlıyoruz: Hz. Adem’in
çocuklarından ikiz olanlar birbirlerini kardeş gibi görürken, ötekiler daha
uzak görüyorlardı; o günün şartlarında mevcut olan uzaklık bu kadardı. Bu
şekilde evlenmenin, Hz. Adem’in çocuklarıyla sınırlı olduğu anlaşılmaktadır.
Çünkü ondan sonra, neslin devam etmesi için, kardeş çocuklarının birbirleriyle
evlenme imkanı doğmuştur.

 

[1]
4/Nisa-1[2]
Ömer Nasuhi Bilmen, Kur'an-ı Kerim'in Türkçe Meali Alisi ve Tefsiri, C:2, S:
540[3]
Ömer Nasuhi Bilmen, Kur'an-ı Kerim'in Türkçe Meali Alisi ve Tefsiri, C:2, S:
540[4]
İbn Kesir, Büyük Kur’an Tefsiri, Kahraman Yay.
C: 2, S: 429[5]
Elmalılı Hamdi Yazır, Hak Dini Kur’an Dili, C:2, S: 499[6]
7/Araf-189[7]
6/En'am-98[8]
DİB Kur!an Yolu ve Türkçe Tefsir, C: 2, S: 445[9]
39/Zümer-6[10]
49/Hucurat-13[11]
5/Maide-27[12]
Sabuni, Safvetü’t-Tefasir, C:2, S: 92

Bu Yazıya Tepkiniz Nedir? Bu yazı 3 hafta önce yayınlandı. 448 Defa okundu.