Gava ku me navé Kolıké dibihist, çaven me dibiriqin, kéfa me xwaş dibu û  me dida lotika.
Mehmet Cömert

Mehmet Cömert

mehmet.comert@kahtahaber.com

 Gava ku me navé Kolıké dibihist, çaven me dibiriqin, kéfa me xwaş dibu û  me dida lotika. Lewra ew nav, leblebi û şekiré sor û nané firné diani bira me zarûkan û av  li devé me dibu şortik.
 
Eré lov.. ew nav çiqas şîrin û xwaşbu ewqas? Ez nizanim bavé miné feqîr  salé çend caran diçû Koliké ?  Rast nayé biramin, lé desté kém çar-penc carân diçû.  
 
Roja ku bavé  me diçû Koliké ew roj  wek iyda min bu. Seré sibehé  hé ku erd rûnahi dibu an ne dibu, min bâz dida cem hevalen xwe û ji wan ra   digo: ‘Bave min çûye Koliké.. We nané firné bine.. wé solek  sor ji ji min ra bistine.’
 
 Mala  me, di gond da  li pîşiya malan teva bu. Ê  ku ji gond derdiketin ji, é ku dihatin nava gond ji, ji ber deriye me ra derbas dibun. Mala me mina xanek, an ji mina qonaxa gond bu.  Bi şev û roj her daim,  xas û nâs, mevan li kém nedibun.
 
Roja ku bavé min diçû Koliké ez li ber deri  diçûm û dihatim û min kilama xwe digo: Bavé min çûye Koliké.. bavé min….bavé min çuye Koliké wé ji min ra bine soleké. Ew gotina, heyya ku bavé min ji Koliké dizivri û dihat wek zikre sofiyan li ser zimane min nediket. Îdi heft gonda dibihist kû bavé min çûye Koliké.
 
 
Mabeyna gondé me (Gexta kevn)  û Koliké,  ele texmin dora 23 km’ye. Lé belé reya gondan  wé gavé  xerab bun; bi herri û kért û kûrt bun. Yani em béjin weki îro asfalt masfalt ninbu. Havinan toz û xowar, zifistanan jî herriya sor û cilbeq.. Gava ku  zivistan dihat, baran û berfé li eniya meriv dixist, dest û pî li meriv işk dikirin. Bakûré meyi ku li çiyaye belli(nemrut) difiliti û bi hiv û hiv di ser meda dihat, mina cilete eniya meriv  dialist û derbas dibu. Ew çi sermaki hâr, çi bâki  dîn bu laavv!
 
 
 
Gava ku vext  bi ser nivro digeri û bervi évare diçu, édi ez weki mecnûna dibum. Min çavé xwe li ré nediqetand. Min desté xwe dida ber eniya xwe û li  réviya çavé xwe digerand. Ah.. âha, bavé min téye..! Ox.. Ox bavé min téééye! Âha.. velle ewe.. Ji qatıré sowar buye û te! Min bi işki dengé xwe gâzi diya xwe dikir: Daayééé! Bave min tééé, ez bervi bavé xwe diherim haaa!
 
Ku îdi min yeqîn dikir ku ev siyar bavé mine, ez diketim ser ré û min baz dida  ku ez bervi wi herim. En hindik do  km min baz dida. Lé xwazi we bidita ku min çi bazdanek  dikir! Gava  rehmetiye bavé min ez ferq dikirim, qatir disekinand  û digo: Deste xwo bide min ku ez te  sowarkim. Rehmeti bi desté min digirt û ez li pişiya xwe sowar dikirim.
 
Lé  min heman dest bi pirsan dikir:
-        Bavo, te sol ji min ra kiri ?
-        Eré korre min, min ji tera solek kiri.
-        É çitole?
-        ………
-        Te é sor kirin, ne?
-        Eré, min a sor kiri lawé min.
 
Dema ku dile min rehet dibu ku bave min sol ji minra stendiye, ev  car min çave xwe berdida solen xwe yin  kevn û digo:
-Bavo ez va sola kevn bavejim, ne?
-Na koré min, neawije, emé wâna pinekin; yan ji gava etâr hat te bifiroşi û bisküvita jé bistini.
 
Âx.. hevalno, ew  zemané ku sol dihatin pinekirin, çi zemaneki xwaş bu! Zemaneki xwaş û belaş bu. Baré jiyané ne giran bu. Meruvan li hâl û xatirén hevudin dipirsin. Méranti, mervanti hebo. Gava ku do kesa şer bikiran, camer diketin mabeyna  wan û  li hevudin dianin.
 
Hey hey.. ew zaman zemane tinebun û feqiriye bu, lé insan bi namus bu; viru derew nizanibun, Wek iro xainti û fisseki tinebu. İnsan saf û temiz bu. Qedru qiymeta mezinan, hurmeta kal û piran  hebu.
 
 
Ez çé béjim.. niha em hemî kes li wi zemané çuyi dipirsin, lé tu kes ré û şopa wi dernaxinin. Ew devleta mezin ji desté me filiti û hinda bu. Gelo cari din em wi bibinin?
 


Bu Yazıya Tepkiniz Nedir? Bu yazı 3 yıl önce yayınlandı. 4633 Defa okundu.