Ez zarokek î 12 salî bum.
Mehmet Cömert

Mehmet Cömert

mehmet.comert@kahtahaber.com


 Ez zarokek î 12 salî bum. Şevek ji şevén haviné li ser xanî di xewda bum. Xewa haviné li ser xanî çiqas  xweş bu ! Ku meriv évaré li nav îş û kâr dihat malé û  ziké xwe tér dikir; xeveké  dida ser meriv... Mezinén me digot: 'Kurmanc î tér e, xew jé ra xér e'.   Ez bi dengé bavé xwe ji vé xewa şirîn şiyar bum:  ' Rabe kuré min, hevalén te ketin ré; pariki bilezine  ku tu bigihîji wan.' Ez rabum, min xwe şidand û derketim derve; min nihért ku bavé min  baré ézinga li qatiré kiriye û li ber derî li benda min sekiniye. Min hefsaré héstiré li dest bevé xwe girt û  ez ketim  ré. Şeveka tari û  réka dûr... Seet  sısé é şevé ye. Tam 24 km ezé li pey qatiré bazdim. Pişti çar seeta bigihijim çarşiya Koliké; bâré ézinga bifiroşim, peré xwe téxim berika xwe,  li ser firna 'Heci İbrahim' du nané çarşiyé bikirim, bi peré din jî soleki lastik ji xwe ra bistinim,   li qatira xwe suwar bim  û vegerim werim malé. Texminî nézi wexta  rojava ezé bigihijim gundé xwe (Gexta Kevin).   Ketim réya Koliké Ji bo peré soleké       Qatir li pişiya min û ez li du wé hildipekim. Şev geleki tariye, hiv tuneye û  dilé min jî  tije tirse. Tirsa cin û cinawiran, tirsa gur û çeqelan, tirsa mirî û mezelan..   Talihé xerab li ser réya min jî mezelek heye. Ré,    rast di nav  mezel ra derbas dibe.   Ha li vir, ha li wir... Çiqa ecele dikim jî ez nagihijim hevalén ku li péşiya min ketibun ré. Carna didim fiskaniya;  du re, desté xwe davéjim guhé xwe û kılamek dihévim  ku tirsa dilé min here;  lé na welle, her ku diçe tirsa  min zéde dibe. Nıva  telisiya min ket ku édî ez nagihijim hevalén xwe û ezé  bi  tené seré xwe, di vé şeva tarî da herim Koliké.   Şeva tarî réka min dûr Tirsa dilé min da pir kur   Ew mîrata tirsa mezel  di seré min da dernayé. Çawa bikim ku ez ji vé belayé  xwe  xelas bikim ?   Bé guman ew tirsa şevé û mezelan pirsgirekek mezin bu. Çivrokén çanda Kurdî, bi tirsa van tiştan tije bun:   Dévé heft seri wuha kir...   'Ziyareta Ebusadiq ' jî bi şev ket  ser ré û pişiya filan kesi girt. Himmina ku jî filan mezeli derket jî, li dilé   filan keso xist û   mérik di cîhde ket û  mir..!!  Ê din jî dilteqî bu; çillé wî temam bu û  çu rehmeté. Rebené Kazo jî âqilé xwe rakir; dihn bu û bi çolé ket. Riwayet û çivrokén bi vî hawî, ji xwe dile me tije tirs kiri bu.   Ez gihiştim cihé ku me jér digot 'Kanireşik'. Kanireşik hududé göndé me bu. Jé wédatir érdima/herema   'Darberî'yé dihat. Darberî ... û di dilé min da tirsa mezel û mirî..     Hay hooo  hay ho..!! Ezé di  vé şeva tari de, ji vî mezelé han çito derbas bibim?   Hatim dihare Darberî Zindi pirin yan mirî ?   Mezel derket péşiya min Werin min jé xelaskin     Gav bi gav ez bi  bervi mezel dimeşim,  lé her gava ku berv bi ali mezel da davéjim tirsa dilé min zéde dike.   Ka  tu  ji min bipirse Dilé min  çiqas bi tirse !   Xwedayé min, ez çawa bikim !   Réya xwe bigahirim û di âli ' Pira Genderé'  da herim..?  Na na, nabe !    Ê li ser wé  réya din jî mezel heye.. ! Temami mezelan li ser réyan çékirine lo; ew çi elamet e!     Mezel gavaneki pir zor e. Ez é vî gavani bi çi baweti derbas bikim?   Min di seré xwe da pilanek çékir: Mezelé ser riya min, cihé wî tarek î serjér bu. Min ji xwe re got;  ezé qatiré berdim bila di serjérda here û ez é jî di duri mezelda xwe berdim jér û bigihijim qatira xwe.     Ez bi van xeyalan hatim  hetta  ber mezel.   De  werin temaşa min Ka bé çi hat  seré min!   Li âli rojhelat ve xuşşinek e  pir bilind:   Pufff...   Pişt ra dîsa:   Pufff..   Welle miri rabun..! Way li min bavo, ew çiye lo?   Bi dengé vé xuşin û piffiné ew çiyayé der doré jî deng dan. Mûyé cané min û poré seré min mina şujiné bun.   Bé hemdé xwe, bi qirîn min bang kir:   Quzzulqurt !   Pişt re pifinek din... û di du re jî dengé ezan a sibehé: Allahu ekber, Allahu ekber...   Ay ez  mirim û mellle jî sela min dide!     We jé  derxist ku   çi hat seré min ?     Ax li min.. ez mirim û carek din rabum ! Ruhé min  çu û carekdin hat.   Di  texmina min de, sal  1970 bu. Wé hingé li çend gundé Koliké tené mizgeft / cami hebu. Yek ji wan gundan jî 'Tavsi' bu. Eré mizgeft li göndé me jî hebu, lé me nizanibu kû  hopörlör çiye û çi nine.   Tu nabiji ku melle é  gundé Tavsiyé (Rehmetiyé Melle Ömer) ji camiyé  ra hoporlür sitendiye.Beri ku dest bi  xwendina ezané bike jî, pif î mikrofon dike,  ka  ku bizane   dengé mikrofon heye yan tuneye.   Mikrofon  dest melle da Bu bela hat ser me da   Min di emré xwe da tirsek bi vî hawi nedi bu. Gava ku min ji hevalén xwe re ev tişté ku wé şewé di seré min da derbasbu   digot; wan jî digot : 'Eger tu mezin bibi û bizewici kuré te nabin'       Dengé piffina hopörlör a mizgefté tirsa mezel û miriyan ku di  dilé min da bu  derxist bir. Êdi ez  hatta Koliké mina masiyeki géj î   ku bi  ser avé keti bum.   Di  dema quşlix  da ketim çarşiya Koliké. Min baré ézinga firot.    Ka béjin 'te bi çiqasi firot?   Şeş panqinot.   Baré ézinga  firot bi şeşa Xweda, tu  ji kesi nestini heşa!   Ez vegerim hatim gundé  xwe, lé ne di ré a ku mezel li ser bu da.   Ev çivrok a rast qedîya Rehme li gora mirîya

Bu Yazıya Tepkiniz Nedir? Bu yazı 5 yıl önce yayınlandı. 23691 Defa okundu.