Sermak téé.
Mehmet Cömert

Mehmet Cömert

mehmet.comert@kahtahaber.com

 Sermak téé.. lé çi serma ye! Çille ye û belekî é berfé hene li der- dora Koliké . Em çend heval ketine ré  û dimeşin. Réka dûre: Rîya mabera Kolik (Kâhta)  û Gexta Kevin. Ev ré bi temamî  24 km'ye.
 
Îcar di ser berfa li erdé da jî bayekî cemidî téye
Bakûrekî bé hûde heye. Beré me li bakûr e  û em bi ali çîyanda gavan davéjin. Bâyé cemidî li enîya me dixe û serçav lime sor bûn e.
Ne di ningé me da gûre, ne di desté me da lepik, ne  jî solén  me potîn bun.
Mîrata sola lastikî   ningé me havinan jî, zivistanan jî téde dişewitîn. Di zivistanan da, herriya sor bi wan lastikan ve dizeliqî û giran dibûn. Carna   ji giraniya herrîyé  sol ji pîyé me derdiketin.
Ew quzzulqurta herriya sor, wekî benîşt bi meriv digirt û bernedida. 
De ka béjin, çi îşé we hebû di vé serma û seqemé da, û  çi ji we qewimî bu, çima un di vé ré da ketibûn vî halî ?
Belé keko, em ne seydvané ku  derketibun seydé, ne jî leşkeré ku diçun herbé bûn.
 Na welle.. lé tené  em  şagirt û telebé dibistan a (Ortaokul)  Koliké bûn.
 Dema ku  mekteb diket tetilan, yan jî di dawiya hefteyan da, carna  em diçûn gundé xwe. Em zarok bûn, me bîrîya dé û bavé xwe û gundé xwe dikir.
Ê de wî zemanî vesait mesait jî tine bun. Hebana jî, ka pere ku em lé sûwarbin..?
 Baş té bîra min, ereboka gundé me  hebû. Lé qey me karibû li sûvar bin.. !
Dû panqinot û niv...
Ka  me é li kur  bidîta   ew pere?! 
Rebené bavo wé ew pere li çi tiştî peyda bikira..!!
 
Zevîka béj û beyar,
Çend heb kuleké pez û devar..
Tinebû tiştekî ku pere bikira li çarşî û bazar;
Hey hewar û hey hevar !!
 
***
 
Em leq bi leq dimeşin, lé serma cemidî dev li me çirandibu.
 
-Xelqé  Koliké dizanin- em gihaştin cihé kû jéra té gotin 'Guza Qevirandi'.
 Ê ya rast, me tu guz muz li wan deran nediti bun; lé nizanim çima ji wé der ra ew nav hatibu danîn.  Kanîk  û -ez ne xilafbim- du heb daré tuyé li ber kaniyé hebun.
Me 'guza qevirandi' derbas kiribu û em gihaşti bun seriyé Qiracé Eluté. Ê de ji ber ku der- dora qirac vekirî bu, ba zédetir dihat. Ji bo ku em xwe ji ba biparizin  me xwe dida paş hevûdin û bi wî awayî em dimeşîn.
Çikke çika dev û dirane me bu. Hevaleki me î  ku me jéra digot 'Qımılo' ji ber serma é berdabu girî û héstir ji çavé wî de dihatin xwaré.
 
Me di vî halé ne xweş de ré gav dikir, lé rewşa me qe ne xweş bu. Â rast min bawer nedikir ku em é bigihîjin mala xwe û gundé xwe.
Ez hindikî fikirim û min pilanek ji bo xwe çékir:
 Çend km wéda gundek hebu;  gundé Markig é. Li wé der merivén me dijîn. Min ji xwere got ez é îşev herim ba mervé xwe û şeva xwe li cem wan derbas bikim û sibé bi xér û sılametî beré xwe bidim Gexte a xopan.
Bi van xevn û xeyalén xweşik hinekî ruh hate cané  min û  min seré xwe rakir û li pişt xwe méze kir.
Owwo.. çi bibinim ez !
Welle xwadé li me hat rehmé ..!
Hevalén min li pişiya min dimeşin. Mina ku ez hevalén xwe ji barekî giran xelas bikim, min mizgînî da wan:
 
- Hevalno, ka hele carekî binirin li paş xwe!
Tevan vegerin û li paş xwe méze kirin.Tişté ku li pey me dihat temamî hevalan ji kéfxweş kiribu.
 'Yék î  Alikî (Eşira Alikan) pénc heb qatir bi wî ra  û li pey me té. Mérik li qatira péşin suwar buye û her çar qatir é din jî li pey wî ne.
 Ê xuya ye kû wî merivî bi van héstiran ezing birine  Koliké; ézingé xwe firotine û vedigere mala xwe'.
 
Min di dîlé xwe da got,eger em teklifa sûvarbuna qatira li vî mervî bikin, me naşkîne û wé daxwaziya me qebûl bike.Çimki eger li ser wan her héstireki sûvarik hebe, wé ew zilam  jî hém bi gengazî, hém jî wé zutir  bigihije cih û waré xwe.
Û bi lez ez pariki nézi wîya bum û min got:
Apo em karin li qatiran suvarbin? Em telebe ne û diçin Gexta Kevin.Tu karibi hetta Pira Genderé me suwar bikî é rind bibe.Te ew berf û serma ditiye, em ketin bexté te tu alikariya me bikî kû em bi silametî bigihijin mala xwe.
Mérik şepqa wî di ser çavé wî de û seré xwe di ali me da çex kir û li me néhirt. Qedereki sekini, bi dengekî bilind got:
-Un telebenne?
-Eré
-Un ki derine?
-Gexti  ne
-Ee.. Gextî !
-Un kijan parti nin xwarzé ?
Hevalékî me î xévik devé wî nesekini û got:
-Em partiya Ecevit'in.
-Ecowît..
.......
Mérik li ser qatiré  mirûzeki tirş avéte me û bi devoké çiyayî ya zifek(çér) jî di serda kir:
'Hey.. ez di kûvik a Ecowit va....'
Demekî sekini, qatira xwe ço kir û seré xwe di ali me da çexkir û got: 
-Un(é)  lé suwar bûn ..!!!
 
Ez mabum şaş.. çima ev zilamé alikî ew qas bi siyaseté ra eleqedar bu gelo?
 
Min bi qehr jé pirsî:
-Ê lé, tu kîjan partiyi apo?
Bersiwa ku mériké alikî dayi min jî balkéş bu:
-Em edaletin edalet..
Partîya mala Heci Begé...
 
Hevalek'i me î jîr û zana ji bo ku xemginiya li ser me rake ew şireta bapîran li me kir:
'Bimeşin hevalno, em İzolî ne,minneta méré alikî nakşinin. Siwaré hespa xelqé tim peye ye'.
 


Bu Yazıya Tepkiniz Nedir? Bu yazı 3 yıl önce yayınlandı. 7069 Defa okundu.